Disclaimer

BespaarDoekoe.nl is zorgvuldig bij het verzamelen, invoeren en analyseren van gegevens op haar website. Desondanks kunnen er door foutieve informatie, technische storingen en/of andere oorzaken fouten ontstaan op de website dan wel bij de getoonde informatie.

BespaarDoekoe.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BespaarDoekoe.nl of door u aan BespaarDoekoe.nl middels de website BespaarDoekoe.nl of anderszins langs elektronische weg.

Het gebruik van BespaarDoekoe.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via BespaarDoekoe.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid. BespaarDoekoe.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens BespaarDoekoe.nl via deze website BespaarDoekoe.nl. BespaarDoekoe.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

BespaarDoekoe.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bespaardoekoe.nl
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare